70proc_zw

algemene voorwaarden

Begripsbepaling

Patroon, diegene die een overeenkomst is aangegaan met Wagging Finger BV.
Wagging Finger BV, de wederpartij van de Patroon.
Overeenkomst, de afspraken tussen de Patroon en Wagging Finger BV waarin de Patroon zich verplicht een bedrag te betalen aan Wagging Finger BV en de Wagging Finger BV zich inspant producten te leveren aan de Patroon.
Programma(’s), de vijf vormen van een overeenkomst die met Wagging Finger BV kan worden aangegaan. Voor een uitgebreide beschrijving, met bijbehorende producten zie de Wagging Finger Patroon brochure.
Jij en Je, de Patroon.
Kintra Whisky, onderdeel van Wagging Finger dat zich ondermeer toespitst op het bottelen van exclusieve Single Malt Whisky en Single Estate Rum.
Schriftelijk, onder “schriftelijk” valt communicatie per brief, e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
Website, de website van Wagging Finger BV. te bereiken via www.waggingfinger.com.

Art. 1. Een overeenkomst ten behoeve de programma’s “it all started with Genever”, “Rejuvenating our Heritage”, “Creating new Heritage” en “All of the Above” kan worden aangegaan tot 31 December 2018 tenzij expliciet anders door Wagging Finger BV aangegeven. Deze overeenkomst kan worden aangegaan door het invullen en afgeven/opsturen van de machtigingskaart of via de website van Wagging Finger BV.

Art 2. Een overeenkomst ten behoeve van het programma “Het Abonnement” kan tot 31 December 2020 worden aangegaan tenzij expliciet anders door Wagging Finger BV aangegeven. De duur van deze overeenkomst is 10 jaar.

Art. 3. Het leveren van de producten behorende bij de in art. 1 en art 2. beschreven programma’s vangt aan op het moment dat Wagging Finger BV een voldoende kwaliteit en kwantiteit kan leveren. Jij kan als “Patroon” kan geen aanspraak maken op eerdere levering. Wanneer levering niet voor 1 november 2018 zal plaatsvinden wordt je hiervan op de hoogte gesteld.

Art. 4. Het leveren van de producten behorende bij de in art. 1 en art. 2 beschreven programma’s gebeurt op kosten van Wagging Finger BV.

Art. 5. Het leveren van producten bij het in art. 2. beschreven programma gebeurt naar verwachting 3 keer per jaar. Wanneer Wagging Finger onverhoopt niet kan voldoen aan haar leveringsverplichting dan mag Wagging Finger producten leveren uit het assortiment van Kintra Whisky. De overeenkomst blijft onverminderd van kracht.

Art. 6. Het aangaan van een overeenkomst met als doel het worden van Patroon van Wagging Finger is onherroepelijk 8 weken na de datum van de overeenkomst. Er is voor deze termijn gekozen omdat dit ook de termijn is waarbinnen de automatisch afschrijving door jouw bank kan worden teruggeboekt. Voor overeenkomsten die via de website van Wagging Finger middels een iDeal of Creditcard betaling tot stand zijn gekomen geldt een zelfde termijn van onherroepelijkheid. De Patroon meldt de opzegging van de overeenkomst schriftelijk bij Wagging Finger BV.

Art. 7. In verband met het verzenden van jouw producten zijn actuele adresgegevens noodzakelijk. Jij bent verantwoordelijk voor het doorgeven van adreswijzigingen die van belang zijn voor een correcte verzending. Wagging Finger BV accepteert geen aansprakelijkheid voor op foutief bezorgde producten. Wagging Finger BV is ook niet aansprakelijk voor bezorgfouten die verantwoordelijkheid zijn van de vervoerder.

Art. 8. De aard van de overeenkomst die wordt aangegaan met Wagging Finger BV houdt in dat er altijd een risico is op het niet kunnen nakomen van overeengekomen verplichtingen door Wagging Finger BV. Jouw betaling is een bijdrage aan de ontwikkeling van Wagging Finger BV. Mocht deze ontwikkeling onverhoopt niet de omvang krijgen die noodzakelijk is om op een juiste wijze de levering van producten te kunnen voldoen dan kun jij in dat geval geen rechten ontlenen aan deze overeenkomst. Wagging Finger BV heeft in dat geval een inspanningsverplichting om zo goed mogelijk aan de inhoud van de overeenkomst te voldoen. Wagging Finger BV accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele geleden financiële schade door de Patroon.

Art. 9. De uitgebreide algemene voorwaarden van Wagging Finger BV zijn onverminderd van toepassing. Deze voorwaarden zijn in te zien op de website van Wagging Finger BV.